• HOME
  • สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

หอสมุดและศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ

หอสมุดเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกแห่งหนึ่งที่หน้าที่สำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยของเรา นอกจากจะจัดเตรียมหนังสือ นิตยสาร ฯลฯ ไว้แล้ว หอสมุดยังได้ทำสัญญากับฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น CiNii Articles หรือ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Springer เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้ e-books (“NetLibrary” หรือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ได้ และเพื่อจัดสภาพแวดล้อมการอ่านของนักศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรายังได้จัดทำ “มุมอ่านหนังสือ” 2 แห่งไว้ที่อาคารเรียน และ
เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อแบ่งปันและคืนประโยชน์สู่ชุมชน

ห้องอ่านหนังสือ

มุมหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

การศึกษาประมวลผลข้อมูลของสถาบันเราดำเนินการโดยใช้เครือข่ายภายในและห้องปฏิบัติการ 3 แห่ง ช่วงเวลาที่ไม่มีชั้นเรียนที่ใช้ห้องปฏิบัติการนักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างอิสระ และยังเข้าชั้นเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกันผ่านการเรียนรู้แบบ e-learningได้

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ “เด็นคิเคซังคิ เอ็นชูชิทสึ”

อยู่ในอาคารศูนย์ประมวลผลข้อมูล มีคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ติดตั้งไว้ 51 เครื่อง
ห้องนี้สามารถใช้ในวันธรรมดาได้จนถึง 20.00 น. นักศึกษาจึงใช้งานตอนหลังเลิกเรียนได้อย่างอิสระ

 

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ “โคมพิวต้า เอ็นชูชิทสึ”

อยู่ในอาคารเสริมภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ มีคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ติดตั้งไว้ 51 เครื่อง ห้องนี้จะใช้ในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติสำหรับการศึกษาเขียนโปรแกรม และร่างออกแบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่

 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ (โจโฮโคกะคุ เอ็นชูชิทสึ)

อยู่ในอาคารภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มีคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Linux / Windows -Multi OS ติดตั้งไว้ 50 เครื่อง ห้องนี้จะใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม ภาษา C, ภาษา Java เป็นส่วนใหญ่ และก็ยังใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น การประมวลผลแบบขนาน และ การประมวลผลภาพ เป็นต้น

 

Global Education Center

สถาบันเราได้ก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติ (International Exchange Center หรือ IEC) ขึ้นในปีการศึกษา2002) และได้ริเริ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนานาชาตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียน การส่งนักศึกษาญี่ปุ่นไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ฯลฯ และได้ตั้งชมรมแลกเปลี่ยนนานาชาติ (International Exchange Club) ขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนทั้งในและนอกสถาบัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของสถาบันเรา และยังจัดกิจกรรมให้นักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาญี่ปุ่นเข้าร่วมในงานเทศกาลภายในสถาบัน (ที่ชื่อ “ชิโคไซ”) และอีเว้นท์ในท้องถิ่นใกล้เคียง และต่อมาในปีการเงิน 2017 ได้เปลี่ยนมาเป็น Global Education Center โดยมุ่งมั่นก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

สถาบันเราจัดดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและด้านวัฒนธรรมโดยได้จัดทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศไว้เป็นจำนวนมาก การแลกเปลี่ยนที่ยาวนานอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่ INSA de Rouen ที่ฝรั่งเศส ซึ่งได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการขึ้นเมื่อปี 1989 และในปี 1990 ก็ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย INSA de Rouen มาฝึกอบรมในญี่ปุ่นและจัดส่งนักศึกษาของสถาบันเราไปยังมหาวิทยาลัยดังกล่าวในปี 1991

และล่าสุด ตัวอย่างในปี 2010 เราได้จัดทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและจัดโครงการฝึกงาน นักศึกษาในหลักสูตรขั้นสูงของเราไปยัง Chosen College of Science and Technology และตั้งแต่ปีการเงิน 2011 เป็นต้นมา ก็รับนักศึกษาจาก Chosen College of Science and Technology เข้ามาฝึกอบรมที่สถาบัน ของเราอื่น ๆ

Engineering and Education Support Center

ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เพื่อดำเนินการสนับสนุนด้านเทคนิคและวิศวกรรมเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย ต่อมาในปี 2008 ได้ปรับโครงสร้างองค์กรมาเป็นเช่นในปัจจุบันและได้เตรียมระบบซึ่งสนับสนุนหลักสูตรเฉพาะทางได้อย่างยืดหยุ่นไปตามความทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแต่ละคน ถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นฐานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลเวลาให้นักศึกษา พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังคงมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคทุกคนต่างใส่ใจคำนึงถึงความปลอดภัยในแต่ละวันเพื่อถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เข้าถึงความสนุกสนานและน่าสนใจของแนวคิด Monozukuri นอกจากนี้เรายังพยายามแก้ปัญหาทางเทคนิคใหม่ ๆ ไปตามความต้องการของยุคสมัย เช่น การดูแลจัดการเครือข่ายภายใน การดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

 

PAGE TOP