• HOME
  • แนะนำภาควิชา

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรปกติ
หลักสูตรขั้นสูง

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในปีการศึกษา 2017 National Institute of Technology, Ibaraki College ได้รวม 5 ภาควิชา เป็น 1 ภาควิชาในวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาบันเราได้เปิดวิชาเอกด้านวิศวกรรมเฉพาะทางไว้ 4 สาขา (สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบควบคุม, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ, สาขาเคมี ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม) และฝึกฝนพัฒนาวิศวกรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมหรือท้องถิ่นได้ ในชั้นปีที่ 1 จะศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป หลังจากนั้นจะเลือกสังกัดสาขาวิชาเอกเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2

นักศึกษาจะมีทักษะความสามารถเฉพาะทางที่สมบูรณ์ พร้อมกับมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมอื่น อีกทั้งมีทักษะความสามารถในการสื่อสารที่สามารถร่วมมือกับวิศวกรทั่วโลกโดยมีมุมมองที่หลากหลายได้ นอกจากนี้ สถาบันเราจะพัฒนาทักษะในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และฝึกฝนพัฒนา Global Engineer ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมโลกเพื่อมุ่งไปสู่การร่วมมือกับวิศวกรทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกอีกด้วย

เราจัดพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสานหรือรวมการเรียนรู้หลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน และเปิดวิชาโทไว้ 5 สาขา (สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบควบคุม, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ, สาขาเคมี ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม, สาขา Global) เพื่อฝึกฝนพัฒนาวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถที่กล้าท้าทายในแขนงใหม่ ๆ อยู่เสมอแม้หลังจบการศึกษา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบควบคุม

เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมอื่น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ เป็นสิ่งที่
มีความจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องจักรในยุคปัจจุบัน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ
ควบคุมของเราจัดฝึกฝนพัฒนาวิศวกรด้านเครื่องกลและระบบควบคุมที่ทำงานหลากหลายสาขาตั้งแต่
การพัฒนาไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรอัจฉริยะและระบบเครื่องจักรในยุคต่อไป

การวัดของไหลด้วยเลเซอร์

การสังเกตโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ

หุ่นยนต์ที่ใช้ในการทดลอง PBL

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เรามาศึกษาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและมาเป็นวิศวกรที่สร้างโลกอนาคตกัน!

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างลึกซึ้ง เช่น อิเล็กทรอนิกส์, สารสนเทศ, ระบบควบคุมและพลังงานไฟฟ้ามีส่วนทำให้สังคมยุคใหม่พัฒนาไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ความคาดหวังต่อวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในด้านนี้ก็ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในทุกอุตสาหกรรม

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มุ่งเพิ่มพูนความสามารถทางวิชาการขั้นพื้นฐานเฉพาะด้านเพื่อฝึกอบรมวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงเรื่องพลังงานซึ่งตอบสนองกับความต้องการทางสังคมที่มีความหลากหลายได้

จุดเด่นของสาขานี้ คือ

(1) จัดโครงสร้างหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น อิเล็กทรอนิกส์, สารสนเทศ, ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน และการวัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ฯลฯ
(2) นำเอาการเรียนรู้แบบ active learning มาใช้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นต้น จัดคลาสเรียนแบบสัมมนากลุ่มย่อย ทำการทดลองกลุ่มเล็ก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการริเริ่มและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา
(3) เปิดสอนวิชาที่จำเป็นสำหรับยื่นสมัครขอใบรับรองเป็นวิศวกรไฟฟ้าประเภทที่ 2 และ 3 (the Second Class and Third Class Qualified Electrical Engineer), ผู้ดำเนินการวิทยุพิเศษภาคพื้นดินระดับ 2 (On-The-Ground II-Category Special Radio Operator) และผู้ดำเนินการวิทยุพิเศษทางทะเลระดับ 2 (Maritime II-Category Special Radio Operator)

 

การวัดด้านสภาพแวดล้อม

PBL (Project-Based Learning) งานอิเล็กทรอนิกส์แสนสนุก

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เทคโนโลยีที่ใช้ Big data, บริการที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) ที่เชื่อมต่อสิ่งใกล้ตัวกับอินเทอร์เน็ตกำลังอยู่ในความสนใจของสังคม

ในสาขาสารสนเทศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ได้ศึกษาความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, เครือข่ายสารสนเทศ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฯลฯ อีกทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อเป็นวิศวกรที่สามารถสร้างระบบและบริการใหม่ ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ พร้อมทั้งทำประโยชน์ต่อสังคมสารสนเทศขั้นสูงได้

ห้องประมวลผลข้อมูล

อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ

สาขาเคมี ชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเรากำลังประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ปัญหาพลังงาน ภาวะโลกร้อน จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ฯลฯ และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ การพัฒนาวัสดุเฉพาะทางใหม่ ๆ เทคโนโลยีเคมีที่เป็นมิตรกับโลก และการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ สาขานี้เป็นสาขาที่สอดแทรกวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไว้ในสาขาเคมีประยุกต์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของยุคดังกล่าว โดยมุ่งที่จะฝึกฝนพัฒนานักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีแนวคิดที่ยืดหยุ่น แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ตามผลการเรียนรู้จากสาขาร่วมดังกล่าว

สาขานี้ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับวิชาพื้นฐานและการจัดสัมมนากลุ่มย่อย จัดโครงสร้างวิชาเรียนที่เชื่อมโยงเข้ากับวิชาเฉพาะทางในวิชาเอกได้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้เนื้อหาการศึกษาหลังจากศึกษาวิชาหลักด้านเคมีตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป จะสามารถเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมในสาขาต่าง ๆ เช่น เคมีประยุกต์, วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมทรัพยากรชีวภาพ วิศวกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่สอดคล้องเข้ากับเส้นทางอาชีพของตนได้

นอกจากจะเพิ่มพูนความสามารถในการวิจัยในฐานะนักวิจัยและวิศวกรผ่านการฝึกปฏิบัติการทดลองและการวิจัยเพื่อจบการศึกษา และฝึกฝนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมรุ่นต่อไปเพื่อประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้

การทดลองเคมีอินทรีย์

NMR

สัมมนากลุ่มย่อย

ภาควิชาวิศวกรรมการออกแบบระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง

เปิดสอนหลักสูตรขั้นสูงเมื่อปี 2001 เพื่อจัดการศึกษาขั้นสูง 2 ปี หลังจากจบการศึกษา KOSEN 5 ปี สถาบันเราจะสร้างวิศวกรที่สามารถพัฒนาค้นคว้าในเชิงปฏิบัติ ที่เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นเลิศ เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่มีมุมมองกว้างขวาง นอกจากจะถ่ายทอดทักษะความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังจัดฝึกฝนพัฒนาวิศวกรที่มีความสามารถโดยรวมที่เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สามารถรับมือเข้ากับยุคสมัยได้อย่างฉับไวอีกด้วย

นักศึกษาที่เก็บหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรขั้นสูง และสอบผ่านการทดสอบที่จัดขึ้น
โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาระดับปริญญาและการเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education) จะได้รับปริญญาตรี
(วิศวกรรมศาสตร์) เทียบเท่ากับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และยังสามารถนำไปใช้ยื่นศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยได้

หลักสูตรขั้นสูงของสถาบันเรามี 1 ภาควิชา แบ่งเป็น 4 คอร์ส คือ คอร์สวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง,
คอร์สวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, คอร์สวิศวกรรมสารสนเทศขั้นสูง และคอร์สเคมีประยุกต์ขั้นสูง

คอร์สวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง (AM Course)

อบรมให้ความรู้ขั้นสูงต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ ตามความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกล, ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกฝนพัฒนาวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจในเทคโลยีระดับชั้นนำพร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยตนเองได้

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ELID grinding system ที่ใช้กับด้านกระจกของวัสดุชีวภาพ

คอร์สวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AE Course)

อบรมให้ความรู้ขั้นสูงต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมสารสนเทศ,วิศวกรรมระบบควบคุมตามความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, ภาควิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกฝนพัฒนาวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจในเทคโลยีระดับชั้นนำพร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยตนเองได้

การวิเคราะห์ Write Compensation for Phase-Change Optical Disks

คอร์สวิศวกรรมสารสนเทศขั้นสูง (AI Course)

อบรมให้ความรู้ขั้นสูงต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมระบบควบคุมตามความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกฝนพัฒนาวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจในเทคโลยีระดับชั้นนำพร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาวิจัยด้านวิศวกรรมสารสนเทศอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยตนเองได้

การนำเสนอผลการวิจัยพิเศษ

คอร์สเคมีประยุกต์ขั้นสูง (AC Course)

อบรมให้ความรู้ขั้นสูงต่าง ๆ ได้แก่ synthetic chemistry, วิศวกรรมวัสดุ, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และฝึกฝนพัฒนาวิศวกรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจในเทคโลยีระดับชั้นนำพร้อมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาวิจัยด้านเคมีประยุกต์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยตนเองได้

การพัฒนาวัสดุพอลีเมอร์ใหม่

PAGE TOP